Pedagogisch klimaat

Schoolwide Positive Bahavior Support

In schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met de scholing en invoering van het Schoolwide Positive Behavior Support. Positive Behavior Support is een in de Verenigde Staten ontwikkeld systeem van gedragsondersteuning. Het systeem biedt een systematische, op schoolniveau vormgegeven, aanpak voor de analyse en aanpak van probleemgedrag. Daarbij ligt de nadruk op de preventieve benadering: voor meer dan driekwart van alle leerlingen zou dat voldoende zijn om pro-sociaal gedrag en het gewenste taakgedrag te gaan vertonen. Pas als dat in de praktijk goed gerealiseerd is, is effectieve en efficiënte aandacht mogelijk voor leerlingen die, ondanks de preventieve basisaanpak, risicogedrag blijven vertonen en extra ondersteuning op dit punt nodig hebben. Via doelgerichte monitoring worden deze leerlingen geïdentificeerd; na gedragsanalyses kan de school subgroep- en individuele interventies inzetten. 

 

 

De primaire interventie (groen) is gericht op alle leerlingen. Hier zijn alle leerlingen en volwassenen bij betrokken. Bij de secundaire preventie (geel) zijn er speciale interventies nodig voor leerlingen met risicogedrag. Bij de tertiaire preventie (rood) worden er gespecialiseerde individuele interventies gepleegd. Dit geldt voor leerlingen met een hoog risicogehalte op het toekomstige persoonlijk en maatschappelijk disfunctioneren.

 

 

PBS is ontwikkeld vanuit een behavioristische visie: probleemgedrag ontstaat doordat de omgeving dat gedrag uitlokt en/of versterkt. Dat kan betekenen dat het wel gewenste gedrag voor de leerling onduidelijk is of dat het op dat moment niet belonend genoeg is. De basisaanpak (de primaire preventie laag) van PBS bestaat uit het formuleren met het team van de kernwaarden van de school. Voor het team van de Wethouder Brederodeschool bestaan deze waarden uit ‘veiligheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘respect’. Het logo hiernaast hebben we vanuit onze kernwaarden ontworpen.

 

Daarnaast leiden we de gedragsverwachtingen af. Dat zijn positief gestelde, in begrijpelijke taal geformuleerde pro-sociale gedragingen en leer-werkgedrag in de vorm van regels en afspraken. De leraren leggen vervolgens de regels uitgebreid uit, de leerlingen oefenen het gewenste gedrag in rollenspel en vervolgens worden de leerlingen systematisch door alle volwassenen op onze school gecomplimenteerd als zij het geoefende gedrag ook in de dagelijkse praktijk gaan vertonen. Het team moet de resultaten van de nieuwe aanpak zorgvuldig bijhouden en mogelijke ‘hobbels’ zo snel mogelijk wegnemen. Succes kan worden afgedwongen; juist dat succes motiveert het team om door te gaan! Ook de gedragsanalyses op de tweede en derde laag in de piramide berusten op het behavioristische uitgangspunt: wat lokt bij sommige leerlingen toch nog ongewenst gedrag uit, wat is voor hen belonend aan het ongewenste gedrag, beheersen ze het gewenste gedrag wel voldoende? En vervolgens: hoe kun je de omstandigheden veranderen en de gedragsvaardigheid bij die leerlingen versterken?

 

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De leraar toont en bevordert het respect voor de leerling.