Kennismaken

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school.

 

Een basisschool kiezen die bij past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschooltijd duurt meestal acht jaar, dus is het belangrijk dat u en uw kind zich prettig voelen bij de school van uw keuze. 

 

Voordat u een basisschool voor uw kind kiest, adviseren wij u om te kijken naar verschillende basisscholen. Bezoek eens een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding, bekijk de websites van de verschillende scholen en ga in gesprek met de directeur en een leerkracht van de school. Ook gesprekken met ouders van kinderen op de school kunnen uw keuze gemakkelijker maken. 

 

Binnen de gemeente Rijswijk zijn er voor kinderen die 4 jaar of jonger zijn nieuwe afspraken gemaakt over het aannemen van nieuwe leerlingen. Klik hiernaast om de gemeentelijke afspraken in te zien. Deze afspraken gelden voor alle reguliere basisscholen in onze gemeente. Kinderen die voor 1 juni 2022 zijn aangemeld en al een plaatsingsbevestiging hebben ontvangen van onze school, behouden deze plaats.  Voor kinderen die op de wachtlijst staan (er is geen plek voor deze kinderen), geldt het nieuwe beleid. Dit betekent dat wij pas plek hebben voor nieuwe kinderen die 4 jaar worden in oktober 2024 of later, tenzij reeds aangemelde/ingeschreven kinderen tussentijds worden afgemeld of uitgeschreven. 

 

Mocht u interesse hebben in onze school, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Deze rondleidingen worden wekelijks op bepaalde dagen gegeven. U kunt indien gewenst een interesseformulier invullen (dit is geen aanmelding/inschrijving).

 

INSCHRIJVEN KAN VANAF 3 JAAR.
Zodra kinderen de leeftijd van drie jaar hebben bereikt, kunnen zij aangemeld worden bij onze school. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit de gemeente Rijswijk. Klik hier voor het aannamebeleid vanuit de gemeente.

Na verwerking van het aanmeldformulier wordt er bij plek een intakeformulier aan de ouders toegezonden. Middels dit intakeformulier wordt de beginsituatie van het kind in kaart gebracht. Het intakeformulier moet binnen 14 dagen teruggezonden worden. Door de intern begeleider van de school wordt bepaald of er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften. Indien dit het geval is, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek om in kaart te brengen of de school in staat is om de gewenste ondersteuning te bieden.

Belangrijkste criterium voor de definitieve inschrijving is het kunnen (blijven) bieden van voldoende ontwikkelingskansen voor ieder kind. Al bij de toelating van kinderen willen wij goed afwegen in welke mate wij als school kansen kunnen bieden en hoe we ontwikkeling kunnen blijven garanderen. Dit doen wij in nauw overleg met ouder(s) c.q. verzorger(s) en indien wenselijk samen met andere deskundigen. De school kan na zo'n overleg tot de conclusie komen dat zij zichzelf onvoldoende in staat acht om het kind de nodige ontwikkelingskansen te kunnen bieden. Is dat het geval, dan adviseert de school een andere school c.q. een andere vorm van onderwijs en kan zij dus de betreffende leerling, met redenen omkleed, weigeren.

Na ontvangst van het intakeformulier ontvangt u een uitnodiging voor een aanvullend gesprek. Wanneer uit het gesprek blijkt dat de school onvoldoende in staat blijkt te zijn om de benodigde ondersteuning en zorg te bieden, heeft de school zes weken de tijd om samen met ouders een passende plek te bieden op een andere school die wel in de gevraagde zorg en ondersteuning kan voorzien. Deze termijn kan één maal met vier weken worden verlengd.

In het geval van een positief gesprek ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

 

DEFINITIEVE INSCHRIJVING
Een definitieve inschrijving is een toezegging tot plaatsing door beide partijen: de school en de ouders. Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is en ouders schriftelijk bevestigen dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. De leerling wordt geplaatst op de dag waarop het de leeftijd van vier jaar bereikt, of de eerstvolgende schooldag daarna. Bij plaatsing van een vierjarige wordt door de school bepaald in welke kleutergroep het kind geplaatst wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

Opbouw in jongens/meisjes per groep;
Opbouw in leeftijd per groep.


Voordat een kind vier jaar wordt ontvangen de ouders een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht. Tevens is het dan mogelijk dat het kind een aantal keren (maximaal 10 dagdelen) komt wennen. Dit gebeurt in overleg met de ouder en de desbetreffende leerkracht.

Met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen waarvan de eerste schooldag direct na de zomervakantie en kerstvakantie valt, zal de school in overleg gaan. In principe kunnen deze leerlingen niet wennen voor de vakantie.

 

Wilt u het hele aannamebeleid lezen? Klik hier.