Kennismaken

Aanmelden nieuwe leerlingen

Voordat u uw kind aanmeldt op onze school heeft u zich waarschijnlijk georiënteerd op welke school u uw kind wilt plaatsen. U heeft misschien de open ochtend van verschillende scholen bezocht, een gesprek gehad met de directeur of een leerkracht, de website bekeken of gesproken met ouders met kinderen op de school. Tenslotte heeft u gekozen voor aanmelding bij de Wethouder Brederodeschool. Hoe nu verder?

De aanmelding en inschrijving gebeurt bij en door de integraal schoolleider van de Wethouder Brederodeschool, Bianca Butter. U kunt telefonisch of via de mail een afspraak maken, tel.nr. 070-3931745 of  directie@brederodeschool.nl

Tijdens de aanmelding worden de administratieve gegevens van uw kind genoteerd. Het is belangrijk dat de handtekening van beide ouders onder het aanmeldformulier staat. Bij aanmelding heeft de school een kopie van het BSN (Burger Service Nummer) nodig. Dit nummer wordt door de belastingdienst aan u verstrekt. Het BSN nummer is tevens het onderwijsnummer van uw kind.

Na het invullen van deze gegevens is uw kind aangemeld, u ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is het een en ander veranderd met betrekking tot de aanmelding en inschrijving van leerlingen in het primair onderwijs.

 

Wachtlijst

Aangemelde leerlingen worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld in het betreffende leerjaar. Indien het leerjaar vol zit kunnen de aangemelde leerlingen op wens van de ouders op de wachtlijst geplaatst worden. Ouders van wachtlijstleerlingen dienen zich voor het 4e jaar van hun kind aan te melden op een school waar wel plek is.

Indien bij aanmelding blijkt dat er geen plek beschikbaar is voor uw zoon/
dochter dan hanteren wij een wachtlijst.
Bij de toelatingsvolgorde van de wachtlijst gelden de volgende criteria:
• Allereerst worden alle kinderen geplaatst van wie een oudere broer of zus
op de school staat ingeschreven;
• Vervolgens worden de kinderen geplaatst op volgorde van de datum van
aanmelding.
De integraal schoolleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- en/of ondersteuningsbehoefte.

 

De schoolleider van de school bevestigt per e-mail/post de ontvangst van het aanmeldformulier en deelt de ouders/verzorgers mee of het kind wel of niet op de voorlopige aanmeldingslijst zal worden geplaatst. Mocht er geen plek meer beschikbaar zijn, dan ontvangt u een bericht van afwijzing. De afwijzing gaat vergezeld van een advies voor plaatsing op de wachtlijst of plaatsing op een andere basisschool.

 

INSCHRIJVEN KAN VANAF 3 JAAR.

Zodra kinderen de leeftijd van drie jaar hebben bereikt, kunnen zij aangemeld worden bij onze school. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit de gemeente Rijswijk. Klik hier voor het aannamebeleid vanuit de gemeente.

Na verwerking van het aanmeldformulier wordt er bij plek een intakeformulier aan de ouders toegezonden. Middels dit intakeformulier wordt de beginsituatie van het kind in kaart gebracht. Het intakeformulier moet binnen 14 dagen teruggezonden worden. Door de intern begeleider van de school wordt bepaald of er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften. Indien dit het geval is, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek om in kaart te brengen of de school in staat is om de gewenste ondersteuning te bieden.

Belangrijkste criterium voor de definitieve inschrijving is het kunnen (blijven) bieden van voldoende ontwikkelingskansen voor ieder kind. Al bij de toelating van kinderen willen wij goed afwegen in welke mate wij als school kansen kunnen bieden en hoe we ontwikkeling kunnen blijven garanderen. Dit doen wij in nauw overleg met ouder(s) c.q. verzorger(s) en indien wenselijk samen met andere deskundigen. De school kan na zo'n overleg tot de conclusie komen dat zij zichzelf onvoldoende in staat acht om het kind de nodige ontwikkelingskansen te kunnen bieden. Is dat het geval, dan adviseert de school een andere school c.q. een andere vorm van onderwijs en kan zij dus de betreffende leerling, met redenen omkleed, weigeren.

Na ontvangst van het intakeformulier ontvangt u een  uitnodiging voor een aanvullend gesprek. Wanneer uit het gesprek blijkt dat de school onvoldoende in staat blijkt te zijn om de benodigde ondersteuning en zorg te bieden, heeft de school zes weken de tijd om samen met ouders een passende plek te bieden op een andere school die wel in de gevraagde zorg en ondersteuning kan voorzien. Deze termijn kan één maal met vier weken worden verlengd.

In het geval van een positief gesprek ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

 

Definitieve inschrijving

Een definitieve inschrijving is een toezegging tot plaatsing door beide partijen: de school en de ouders. Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is en ouders schriftelijk bevestigen dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. De leerling wordt geplaatst op de dag waarop het de leeftijd van vier jaar bereikt, of de eerstvolgende schooldag daarna. Bij plaatsing van een vierjarige wordt door de school bepaald in welke kleutergroep het kind geplaatst wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Opbouw in jongens/meisjes per groep;
  • Opbouw in leeftijd per groep.

Voordat een kind vier jaar wordt ontvangen de ouders een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht. Tevens is het dan mogelijk dat het kind een aantal keren (maximaal 10 dagdelen) komt wennen. Dit gebeurt in overleg met de ouder en de desbetreffende leerkracht.

Met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen waarvan de eerste schooldag direct na de zomervakantie en kerstvakantie valt, zal de school in overleg gaan. In principe kunnen deze leerlingen niet wennen voor de vakantie.