Leerlingzorg

Op onze school streven we naar een doorgaande lijn op het gebied van leren en ontwikkelen van al onze kinderen. Wij willen dat de lesstof aansluit bij de behoeftes van de leerlingen, zodat elk kind zich kan ontwikkelen in eigen tempo. Wij geloven dat leerlingen zich hierdoor competent voelen en plezier in het leren ervaren.
Hoe doen we dat

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij hun ontwikkeling en daar waar nodig bij te sturen, extra hulp te bieden of meer uitdaging aan te bieden. Om kinderen te volgen gebruiken we observatieinstrumenten, methodegebonden toetsen en Cito-toetsen (het leerlingvolgsysteem). 

 

Wij werken planmatig aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Op onze school werken wij met verschillende plannen. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld bij leerproblemen, lichamelijke problemen of sociaal-emotionele problemen, worden de ouders/verzorgers hierover altijd geïnformeerd. Wij werken met de volgende plannen:

  • Groepsplannen
  • Individuele hulpplannen op sociaal emotioneel gebied
  • Groeiwerkdocument/ontwikkelingsperspectief (OPP)

 

Instructie op 3-niveaus

Naar aanleiding van de methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen (Cito-toetsen) en de observaties worden kinderen op 3 instructieniveaus ingedeeld. Dit betekent dat er een gemiddelde, langere of kortere instructie wordt gegeven door de leerkracht, al naar gelang een kind dit nodig heeft. De langere instructie noemen we 'verlengde instructie'. Deze kinderen zitten vaker en langer samen met de leerkracht aan de instructietafel en krijgen meer uitleg. De hulp aan de leerlingen vindt dus in de groep, door de eigen leerkracht, plaats.

 

Het groepsplan

De leerkracht analyseert de toetsen en neemt de kinderen op in een halfjaarlijks groepsplan. Het bij het groepsplan behorende logboek wordt om de 4 tot 5 weken bijgewerkt. Na iedere methodetoets wordt gekeken of de leerkracht nog op de goede weg zit. Er wordt opnieuw gekeken of de onderwijsbehoeften nog kloppen. Naar aanleiding hiervan worden nieuwe (onderwijs)plannen gemaakt. De intern begeleider helpt de leerkrachten bij vragen over vorderingen van de kinderen.

 

Extra begeleiding binnen de basisondersteuning

Niet alle leerlingen passen in de 3 instructieniveaus. Binnen de basisondersteuning bieden wij de volgende extra zorg aan:

  • Zo bieden we voor 4 tot 6 jarigen met extra zorg op taalgebied extra taal aan.
  • Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8 die bij de 20% bovengemiddelde kinderen horen hebben we  wekelijks extra uitdagende lessen in het WBS-Lab. Naast deze lessen buiten de groep maken de leerlingen tijdens de schoolweek in de eigen groep ook ander werk naast het reguliere werk.
  • Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die bovengemiddeld scoren op de Cito rekenen, hebben we wekelijks extra uitdagende lessen uit de methode Reken-XL. Deze lessen vinden plaats onder begeleiding buiten de groep. 
  • Voor kinderen met een structurele Cito-score van een V- op rekenen en daarnaast ook onvoldoende scores bij de methodetoetsen bij rekenen bieden we vanaf groep 6  de “1 ster aanpak” aan vanuit de methode.
  • Voor kinderen die op alle vakgebieden blijvend uitvallen kan er besloten worden om op een aparte leerlijn te werken. Dit doen we pas na een intelligentie onderzoek. We streven ernaar het werken op een aparte leerlijn pas vanaf groep 6 in te zetten.

De hulp bij de eerste 3 punten vindt buiten de groep plaats. Hierdoor heeft de leerkracht meer tijd beschikbaar voor de ondersteuning van de zorgleerlingen op ontwikkelingsgebieden zoals motoriek/schrijven, taal, spelling, lezen en rekenen.

 

Extra ondersteuning buiten de basisondersteuning

Kinderen die meer zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, kunnen mogelijk via het samenwerkingsverband (SPPOH) hulp krijgen. Ook dyslectische leerlingen die ONL getest zijn ontvangen ondersteuning buiten de klas.

 

Wilt u meer weten? lees dan onze samenvatting van het School Ondersteunings Profiel (SOP) en het Zorgplan.

In het zorgplan wordt omschreven hoe de zorg op onze school geregeld is; welke afspraken hebben wij gemaakt binnen onze school, hoe ziet onze zorgstructuur eruit. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning geboden kan worden op onze school.

 

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in de regio Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl