Kwaliteitszorg

Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. We proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen vast te houden.

 

Dit doen we niet alleen zelf, maar ook de onderwijsinspectie en ons schoolbestuur Librijn kijken mee of onze school de verwachte kwaliteit biedt. 

Onderwijsinspectie

De rol van de Onderwijsinspectie is essentieel voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland. Ze zijn onafhankelijk en zorgen ervoor dat scholen voldoen aan de gestelde eisen, stimuleren continue verbetering en ondersteunen scholen in hun ontwikkeling. 

 

Sinds de invoering van het nieuwe onderzoekskader in 2017 bezoekt de onderwijsinspectie niet meer alle scholen, maar in eerste instantie alleen de schoolbesturen. Dit doen ze minimaal eens in de vier jaar. Het schoolbestuur moet verantwoording afleggen voor haar scholen. Het gaat hierbij om de onderwijskwaliteit van de scholen, het financiële beheer en hoe het bestuur hierop stuurt. Naar aanleiding daarvan bezoekt de onderwijsinspectie een aantal (risico)scholen binnen het bestuur. 

 

Om het voor scholen overzichtelijk te maken wat er van ze verwacht wordt, heeft de onderwijsinspectie een onderzoekskader opgesteld. Dit kader wordt ieder jaar in augustus bijgesteld. Voor het onderwijsproces, de onderwijsresultaten, veiligheid/schoolklimaat en sturen/kwaliteitszorg/ambitie is de basiskwaliteit vastgesteld. 

 

In juli 2021 is ons schoolbestuur Librijn voor het laatst bezocht.  Librijn voldoet aan alle wettelijke eisen en valt daarmee onder het basistoezicht. Er zijn wel een paar aanbevelingen gedaan. Onze school is geen risicoschool en is daardoor de laatste jaren niet bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school valt ook onder het basistoezicht. 

 

Bevindingen van de onderwijsinspectie zijn openbaar en worden gepubliceerd op hun website; klik hier. Als u zoekt op ‘Librijn’ vindt u de resultaten van ons schoolbestuur. 

 

Ons schoolbestuur: Librijn

Librijn is een stichting voor openbaar primair onderwijs met 15 scholen in Delft en Rijswijk. Wij zijn één van deze scholen. Klik hier voor de website van Librijn. 

 

Onze school werkt nauw samen met ons schoolbestuur. Zo is er iedere week een overleg met alle integraal schoolleiders (ISL) en/of de bestuurder, is er aan het begin van het jaar een startgesprek tussen onze ISL, de bestuurder en de bovenschoolse kwaliteitsmedewerker, in april is er een verantwoordingsgesprek en er is regelmatig overleg met andere bestuursmedewerkers (bijvoorbeeld over financiën en personeelszaken). 

 

Vanuit Librijn zijn er diverse inhoudelijke vakgroepen voor leerkrachten, intern begeleiders en integraal schoolleiders. 

 

 

 

Schoolplan en jaarplan - onze doelen en ambities

Iedere vier jaar schrijft de integraal schoolleider (ISL) samen met het schoolteam een schoolplan. In het schoolplan staan onze missie en visie en ook onze ambities en doelen voor de komende vier jaar. Ons vierjarenplan is gebaseerd op het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Ons schoolplan sluit ook aan bij de strategische koers van Librijn.

 

Naar aanleiding van ons schoolplan, maakt de ISL samen met onze interne specialisten ieder schooljaar een jaarplan. Een schooljaar lang wordt er gewerkt om de ambities en doelstellingen uit het jaarplan te realiseren. In januari/februari is er een tussenevaluatie en in juni een eindevaluatie. Welke doelen zijn behaald, welke niet en waarom? Hoe sturen we bij?  Dit gebeurt onder begeleiding van de ISL samen met de interne specialisten. 

 

Vanuit de evaluatie van het jaarplan en het vierjarenplan uit het schoolplan wordt er weer een nieuw jaarplan gemaakt. 

 

Studiedagen en teamvergaderingen

Onze studiedagen staan altijd in het kader van teamnascholing en sluiten aan bij ons jaarplan. We hebben ongeveer vijf a zes studiedagen per schooljaar. Eén keer per twee jaar is er een Librijn Studiedag. 

 

Iedere maand is er een teamvergadering. Ook hier komen onderdelen van het jaarplan aan bod. 

 

Werkgroepen

Wij hebben diverse inhoudelijke werkgroepen waarbij de interne specialist de voorzitter/coördinator is. Door de werkgroepen wordt ook aan het jaarplan gewerkt. We hebben de volgende inhoudelijke werkgroepen:

  • Werkgroep gedrag/sociaal emotioneel functioneren
  • Werkgroep rekenen
  • Werkgroep taal/spelling
  • Werkgroep technisch en begrijpend lezen
  • Werkgroep ICT-vaardigheden
  • Werkgroep kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong & ontdekkend en onderzoekend leren
  • Werkgroep het jonge kind

 

De schoolgids en kalender

Ieder jaar wordt de schoolgids aangepast naar aanleiding van het schoolplan en ieder jaar wordt deze aangevuld met een jaarkalender met behulp van het jaarplan. 

 

Onze schoolgids is samen met onze jaarkalender een naslagwerk voor ouders. Hierin staan onder andere de visie en missie van de school, het schoolreglement, de schoolvakanties, de lestijden, informatie over het onderwijsprogramma, buitenschoolse activiteiten, contactgegevens van het personeel, en andere praktische zaken zoals de regels rondom ziekteverzuim en veiligheid op school.

 

(Trend)analyses 

Twee keer per jaar maakt de intern begeleider een analyse van de leeropbrengsten. Hiervoor worden gegevens gebruikt uit ‘Leerlijnen Jonge Kind’ (Parnassys), de resultaten uit ‘Leering in Beeld’ (Cito) en de resultaten van de doorstroomtoets groep 8 (IEP). We kijken of de acties uit het jaarplan het gewenste effect hebben op de leeropbrengsten. Zo kunnen we op tijd bijstellen. Deze resultaten worden gedeeld met het team en onze interne specialisten. 

 

Om te controleren of onze schooladviezen voor het voortgezet onderwijs kloppen, vergelijken wij onze adviezen van  onze oud-leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs met het niveau waarin ze zitten. 

 

Ook bekijken we minimaal één keer per vier jaar onze populatie. De reden hiervoor is dat de samenstelling van onze populatie bepalend kan zijn voor onze onderwijskundige keuzes. 

 

Sociale veiligheid

Ieder schooljaar monitoren we de sociale veiligheid bij onze leerlingen. Dit is ook een wettelijke verplichting. We doen dit door de groep 5, 6, 7 en 8 leerlingen een vragenlijst te laten invullen via Cito Leerling In Beeld. Deze gegevens worden gecommuniceerd met de onderwijsinspectie. 

 

De gegevens worden door ons geanalyseerd en verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan en schoolplan.    

 

Interne audits

Binnen Librijn vinden interne audits plaats. Een interne audit is een intern onderzoek binnen een school met als doel om de hulpvraag van de school te beantwoorden. Het doel is niet alleen om problemen te ontdekken, maar ook om te kijken wat er al goed gaat. Een interne audit helpt de school problemen op te lossen en om de doelstellingen van de school te bereiken. 

 

Een auditteam bestaat uit collega’s van binnen Librijn: integraal schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten. Zij zijn hiervoor opgeleid. 

 

Iedere school wordt iedere vier jaar bezocht door een auditteam. De school dient hiervoor zelf een hulpvraag in bij het auditteam. In 2022 heeft er op onze school een audit plaatsgevonden over het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen. De uitkomst hiervan is meegenomen in ons jaarplan en schoolplan. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

In onze MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. Zij praten mee over wat er op school gebeurt en hoe dingen beter kunnen. Ze helpen beslissen over belangrijke dingen, zoals veranderingen in het onderwijs, geldzaken en schoolregels. Op deze manier kunnen ouders en leraren samen zorgen dat de school goed werkt voor de kinderen.

Klik hier voor meer informatie over onze MR, zoals de agenda, notulen en wie erin zitten. 

 

Scholen op de kaart

‘Scholen op de kaart’ is een website die informatie biedt over scholen. Op deze website kunnen ouders, studenten, leraren en andere belanghebbenden gegevens vinden over verschillende scholen, zoals onderwijsresultaten, schoolklimaat, personeelssamenstelling en meer. Het doel van de website is om transparantie te bieden over het onderwijslandschap en om verschillende scholen met elkaar te vergelijken op basis van verschillende criteria.

Klik hier voor de website.