Nieuws

25 november 2021

Schoolregels i.v.m. Corona

Lees hier de maatregelen op school rondom Corona.

Schoolregels i.v.m. Corona
Aanvullende maatregelen n.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november

Zoals u vrijdag jongstleden in de persconferentie heeft kunnen vernemen, heeft het kabinet besloten dat scholen open blijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden. Deze maatregelen gaan in vanaf maandag 29 november en gelden in ieder geval de komende drie weken. Hieronder staan de aanvullende maatregelen voor u op een rijtje. De eerder genomen maatregelen blijven sowieso tot de kerstvakantie van kracht. Aanvullende en aangescherpte maatregelen:
- De overblijf zal verspreid plaatsvinden.
- Leerlingen spelen nog meer in cohorten buiten.
- Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij kleuters is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar de klasdeur gebracht. De overige leerlingen lopen zelfstandig naar de groep.
- Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor leerlingen die immuun als niet immuun zijn.
- Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. In de klas mag het mondkapje af.
- Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Na een negatieve PCR-test mogen ze naar school.

Wij begrijpen dat dit veel van u als ouders vraagt. Leerlingen met verkoudheidsklachten mogen vanaf morgen niet meer naar school, ook niet naar de noodopvang wanneer een groep thuis moet werken. We realiseren ons dat dit voor u voor extra opvangproblemen kan zorgen. Helaas zijn wij gebonden aan de regels vanuit de overheid en de PO-raad. We hopen op uw begrip. Alleen samen kunnen we deze periode zo soepel mogelijk laten verlopen voor de leerlingen.

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na overleg met de GGD en de PO-raad gelden vanaf nu de volgende afspraken:
Regels op school:
• Ouders mogen alleen binnen komen op afspraak via de eigen klasdeur van de
betreffende leerling.
• Ouders van groep 3 t/m groep 8 worden weer verzocht om buiten het plein te
wachten om verdere verspreiding te voorkomen.
• Ouders van groep 1/2 mogen de leerlingen tot aan de buitendeur van het eigen
lokaal brengen met in achtneming van 1,5 meter. Wel wordt verzocht om afstand te
houden van de andere kleutergroepen om verdere verspreiding te voorkomen.
• Ouders/externen zullen bij binnenkomst een mondkapje moeten dragen.
• Ouders/externen wordt dringend gevraagd om bij binnenkomst de 1,5 meter in acht
te nemen.
• Er mag wel in de eigen groep getrakteerd worden, maar het is niet toegestaan om de
klassen rond te gaan.
• De traktaties zijn voorverpakt.
• Groepsdoorbrekend leren en werken is stopgezet.
• Iedere leerling komt alleen via de eigen klasdeur naar binnen.

Wat te doen als uw kind klachten heeft:
• Bij klachten adviseren wij om uw kind te testen middels een thuistest. Is deze
testuitslag negatief dan mag de leerling naar school. Deze thuistest moet dagelijks
herhaald worden totdat de klachten zijn verdwenen.
• Heeft de leerling koorts, dan mag de leerling niet naar school.
• Is de thuistest positief dan raden wij u aan om een PCR-test af te nemen.
• Wanneer een leerling positief is kan diegene weer naar school wanneer hij/zij 24 uur
klachtenvrij is én wanneer er minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de
symptomen.
• Wanneer een leerling positief is, maar geen klachten heeft geldt een
quarantaineperiode van 5 dagen na de positieve testafname.
• Wanneer een leerling positief is, geen klachten heeft en immuniteit heeft door
vaccinatie of een eerdere Coronabesmetting geldt een quarantaineperiode van 72
uur na de positieve testafname.

 

Wat te doen bij Coronabesmetting:
• Wanneer een leerling of een ander gezinslid een positieve testuitslag heeft en dus
besmet is met het Coronavirus blijft het hele gezin 10 dagen thuis in quarantaine.
• Gezinsleden zonder klachten kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Is deze
test negatief, dan vervalt voor hen de quarantaine.
• Wanneer een leerling thuis zit vanwege quarantaine maar zelf niet besmet is, heeft
de leerkracht één werkdag nodig om een thuiswerkprogramma op te zetten.
In dit programma zal de leerling geen online instructie krijgen aangezien de
leerkracht voor de klas staat. De leerling zal taken krijgen die hij/zij zelfstandig kan
uitvoeren.

 

Wat gebeurt er bij een positief geteste leerling:
• De ouders geven het positieve testresultaat door aan de groepsleerkracht, de
leerling wordt ziekgemeld en blijft thuis.
• Afhankelijk van de klachten wordt er gekeken naar een thuiswerkprogramma. In dit
programma zal de leerling geen online instructie krijgen aangezien de leerkracht
voor de klas staat.
• De klas van de besmette leerling wordt geïnformeerd. Via een bericht op Parro
wordt er aangegeven dat een leerling besmet is. Namen van leerlingen worden niet
genoemd.
• De andere ouders wordt gevraagd extra alert te zijn. Geadviseerd wordt om bij
twijfel en bij klachten te testen.
• Wanneer ouders hun kind met klachten om welke reden dan ook niet willen laten
testen, wordt het advies van de GGD opgevolgd om de leerling thuis te houden voor
een bepaalde tijd.
• Wanneer meerdere leerlingen binnen 10 dagen in dezelfde klas besmet zijn, wordt
het advies van de GGD gevolgd. Dit kan zijn dat de gehele klas in quarantaine moet.
Het is daarom belangrijk dat de school weet wanneer uw kind besmet is om
zodoende een eventuele golf in kaart te brengen.
Wat gebeurt er bij een positief geteste leerkracht:
• Wanneer de leerkracht in quarantaine moet vanwege een positieve besmetting,
wordt deze ziek gemeld. De directie zal op zoek gaan naar invallers, intern of extern.
Vanwege kruisbesmetting worden leerlingen niet verdeeld over andere groepen.
• Wanneer er geen vervanging kan worden geregeld, zal er naar andere oplossingen
moeten worden gezocht. Dit kan per groep verschillen. U zult hier dan op de hoogte
van worden gebracht.
• Mocht de besmette leerkracht aangeven dat hij/zij online les kan geven, wordt dit in
beperkte mate gedaan.
Wat gebeurt er bij een leerkracht in quarantaine:
• Wanneer de leerkracht in quarantaine moet maar niet besmet is, wordt er gekeken
naar vervanging. Vanwege kruisbesmetting worden leerlingen niet verdeeld over
andere groepen.
• Wanneer er geen vervanging is, wordt de mogelijkheid besproken om vanuit huis
online les te geven.
• De groep krijgt werk mee naar huis.
• Wanneer er materiaal van school gehaald moet worden, worden hier afspraken over
gemaakt.
Wat gebeurt er bij een klas in quarantaine:
• Wanneer er een groep in quarantaine moet doordat er meerdere besmettingen zijn
in de groep, heeft de leerkracht één werkdag nodig om het thuiswerk programma op
te starten.
• Dit programma wordt met de ouders en leerlingen gedeeld. De leerkracht zal vanaf
de tweede dag online de instructie geven.
• Wanneer er materiaal van school gehaald moet worden, worden hier afspraken over
gemaakt.

 

GGD
Het advies van de GGD/RIVM met betrekking tot Covid-19 zal altijd leidend zijn.
Klachten die passen bij Corona zijn:
• Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
• Hoesten
• Benauwdheid of kortademigheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U
kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351

 

Algemene opmerkingen
Bij ziekte en/of uitval proberen wij zoveel mogelijk les te geven waarbij het huidige
lesprogramma leidend is. Uiteraard kijken wij kritisch welke lessen wij geven aan onze
leerlingen, zodat de basisvaardigheden van alle vakken worden aangeleerd en er geen grote
achterstanden ontstaan.
Helaas verspreidt het virus zich ontzettend snel en weten wij van tevoren niet op welke
mensen en groepen bovenstaande van toepassing zal zijn. Wij doen ons uiterste best om de
leerlingen met elkaar zo goed mogelijk op te vangen, maar wij zullen er door Corona en het
enorme leerkrachtentekort niet aan ontkomen om groepen naar huis te sturen. Er is
namelijk nauwelijks vervanging, omdat iedereen in dezelfde, bijna lege, vijver vist. Door
bovenstaande maatregelen willen wij proberen om het aantal besmettingen binnen de
perken te houden.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u mailen naar de
groepsleerkracht of naar directie@brederodeschool.nl.


Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Bianca Butter
Integraal schoolleider Wethouder Brederodeschool